Legislatia cu impact in domeniu

 1. Regulamentul de organizare si Functionare la ADS aprobat prin Ordinul ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.459/20.12.2012
  >>descarcare
 2. H.G.   Nr. 385/2007  privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, si Dezvoltarii Rurale (Monitorul Oficial nr. 282 din 27/04/2007).
  >>descarcare
 3. O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica (publicata in Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2006).
  >> descarcare
 4. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare . 
  >> descarcare
 5. H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, (republicata în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006). 
  >> descarcare
 6. Legea 85/2006 privind procedura insolventei (publicata in Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006). 
  >> descarcare
 7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ºi regimul juridic al acesteia, (publicata in Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998) cu modificarile ºi completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 8. Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, (republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 9. Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 27/05/1999). 
  >> descarcare
 10. Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura (publicata in Monitorul oficial nr. 97 din 06 mai 1991), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 11. H.G. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat (publicata in Monitorul Oficial nr. 259 din 20. 
  >> descarcare
 12. Legea nr.190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, (publicata in Monitorul Oficial nr.470/26.05.2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 13. Ordinul nr. 464/2001 al ministrului agriculturii alimentatiei si padurilor pentru aprobarea Normelor privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis, publicat in Monitorul Oficial nr. 22 din 16 ianuarie 2002. 
  >> descarcare
 14. Legea nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura (publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din 24 iunie 2002), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> desccarcare
 15. Ordinul 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura, (publicat in Monitorul Oficial nr. 705 din 27 septembrie 2002). 
  >> descarcare
 16. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (publicata in Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 17. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (publicata in Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 18. Ordonanta de urgenta de 92/2003  privind codul de procedura fiscala, (republicata in Monitorul Oficial nr. 863 din 26 septembrie  2005) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 19. Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 20. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 (publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 21. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 798 din  2 septembrie 2005), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 22. H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 732 din 11 august 2005), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 23. Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii (publicata in Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 24. H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, (publicata in Monitorul Oficial nr. 434 din 21 iunie 2002), cu modificaruile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 25. O.U.G. nr. 88 din 23 decembrie 1997privind privatizarea societatilor comerciale (pubicata in Monitorul Oficial nr. 381 din 29 decembrie 1997), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 26. Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti” (publicata in Monitorul Oficial nr. 358 din 29 mai 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 27. O.G. nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii veterinare (publicata in Monitorul Oficial  nr. 94 din 31 ianuarie 2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 28. Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare (publicata in Monitorul Oficial nr. 531 din 14 iunie 2004). 
  >> descarcare
 29. H.G. nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, publicata in Monitorul Oficial nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificarile si completarile. 
  >> descarcare
 30. O.U.G. nr. 89/2004 privind vanzarea bunurilor imobile in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara (publicata in Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 noiembrie 2004), aprobata prin Legea nr.111/2005. 
  >> descarcare
 31. OUG 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii (publicata in Monitorul Oficial nr. 574 din  4 iulie 2005). 
  >> descarcare
 32. OG 25/2002, privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale (publicata in Monitorul Oficial nr. 89 din  2 februarie 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 33. OUG 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 948 din 24 decembrie 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 34. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 72 din 05 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 35. Legea nr. 16/1994 Legea arendarii (publicata in Monitorul Oficial nr. 91 din 7 aptrilie 1994), cu modificarile si completarile ulterioare. 
  >> descarcare
 36. H.G. 354/2005, pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.  626/2001 (publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 19 mai 2005). 
  >> descarcare
 37. Ordin nr. 804/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005 (publicata in Monitorul Oficial nr. 803 din 05 septembrie 2005). 
  >> descarcare
 38. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 25/08/2004). 
  >> descarcare
 39. Hotararea Guvernului nr.50/2005 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 25/08/2004). 
  >> descarcare
 40. Hotarare nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 28/02/2007).
  >>descarcare
 41. Legea 247/2005, pentru reforma juridica in domeniul proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente (publicata in Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005) cu modificarile si completarile ulterioare.
  >>descarcare
 42. Hotarare nr. 1361/2006 din 27/09/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12/10/2006).
  >>descarcare
 43. Ordin nr. 570/03.09.2008 de modificare privind instituirea procedurii de administratie speciala la Societatea Nationala “Inbunatatiri Funciare” SA Bucuresti.